සීනියාස් මල් මිහිරියාව

ජනවාරි 16, 2019

සුන්දර රක්ත වර්ණ සීනියාස් මල් කොමළියන් ගෙන් පිරුණු මල් බඳුනේ ආකර්ෂණය කියන්න බැරි තරම් නේද? මේ සුන්දර මල් කුමරියන්ට ක්‍රේප් කඩදාසිවලින් ජීවය දී ඔබේ නිවෙසත් අලංකාර කරගන්නයි මේ අවස්ථාව.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

මෙරුන් හෝ ඔබ කැමැති වර්ණයක ඩබල් ක්‍රේප් කඩදාසි

ගෙජ් 18 හා ගෙජ් 26 කොළ

පාටින් ආවරණය කළ කම්බි

කොළ පාට ෆ්ලෝරල් ටේප්

කහ පාට ඇක්‍රලික් පේන්ට්

කතුර

පේන්ට් බ්‍රෂස්

හොට් ග්ලූ ගන් හෝ හොඳින් ඇලවෙන ගම් වර්ගයක්

පතරොම් සැකසීමට අවශ්‍ය දේවල්

 

2019/01/16 තරුණි බලන්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.