සූරියකාන්ත මලින් එළිය වූ කුෂන්

ඔක්තෝබර් 14, 2020


හිරු සමඟ සිනා සලමින් පිපී හිනැහෙන සූරියකාන්ත මල අපූර්ව සුන්දරත්වයක් ගෙන දෙන කුසුමකි. මේ සුන්දර කුසුම එම්බ්‍රොයිඩරි කලාවේ දී කතුන්ට ද අගනා තේමාවකි. බලන්න, මේ ලස්සන මලින් එළිය වුණු කුෂන් කවර පෙළ මොනතරම් හැඩකාරදැයි කියලා. මේ විස්මිත රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි කලාවේ අපූර්වත්වයයි. අප සූරියකාන්ත මල මසාගන්නා ආකාරය පසුගිය දිනෙක ඔබට පහදා දුන්නා. ඒ මතකය අලුත් කරමින් මේ නිර්මාණ කරගන්න.

හිරු සමඟ සිනා සලමින් පිපී හිනැහෙන සූරියකාන්ත මල අපූර්ව සුන්දරත්වයක් ගෙන දෙන කුසුමකි. මේ සුන්දර කුසුම එම්බ්‍රොයිඩරි කලාවේ දී කතුන්ට ද අගනා තේමාවකි. බලන්න, මේ ලස්සන මලින් එළිය වුණු කුෂන් කවර පෙළ මොනතරම් හැඩකාරදැයි කියලා. මේ විස්මිත රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි කලාවේ අපූර්වත්වයයි. අප සූරියකාන්ත මල මසාගන්නා ආකාරය පසුගිය දිනෙක ඔබට පහදා දුන්නා. ඒ මතකය අලුත් කරමින් මේ නිර්මාණ කරගන්න.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.