අත් රහිතව මැසූ නවතම විලාසිතාවක සාරි හැට්ටයක්

අප්‍රේල් 15, 2020

මේ දිනවල නිවෙසට වී ගතකරන ඔබ කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගතයුතුයි. ඒ මෙවැනි නිවාඩුවක් යළි කිසි දිනෙක නොලැබිය හැකි බැවිනි. ඒ නිසා මැසීමට දන්නා ඔබට උත්සව අවස්ථාවකට අඳින්නට නවතම සාරි විලාසිතාවක හැට්ට මෝස්තරයක් ගෙන එන්නට අප සිතුවා. පිරිපුන් සිරුරක් හිමි තරුණියකට මෙවනි විලාසිතාවක් ගෙන දෙන්නේ ආකර්ෂණීය පෙනුමකි.

 

ඉදිරි පළුව

මූලික ඉදිරිපළුව පිටපත්කර ගන්න. කර AB, උරහිස AB, කිහිලි කට CD , ඉණ EF ලෙස නම් කරන්න. ඒ සිට පහළට අවශ්‍ය කර ගැඹුර ගෙන ඒ1 යොදන්න. ඕ සිට ඛ් දෙසට අඟල් එක්ක ගෙන ඕ1 යොදන්න. නැවත උරහිස සිට ඉදිරියට අඟල් එකක් ගෙන ඛ්1 යොදන්න. ච් සිට අඟල් ½ ක් පැත්තේ මැස්ම පහතට ගෙන ච්1 යොදන්න. ඕ1 ඒ1සමඟ සම්බන්ධකර කර ද ච්1 ඛ්1සමඟ සම්බන්ධකර අත්කට ද ඇඳගන්න. ඉණ හැඩ මැස්ම මුදුන ට් ලෙස ගෙන ට් සිට ප්‍රින්සස් ලයින් කැපුම අත්කට තෙක් ඇඳ ට්1 යොදන්න. පැත්තේ මැස්ම ප්‍රින්සස් ලයින් කැපුමට යාකර ගන්න. ඉණ හැඩ මැස්ම ඉවත්කර පි‍්‍රන්සස් ලයින් කැපුම දිගේ කපා පැත්තේ මැස්ම අලවා ගන්න. අංක 1 රූපය බලන්න.

 

පිටුපස පළුව

මූලික පිටුපස පළුව පිටපත් කකරගන්න. ඉදිරිපස ආකාරයටම ඇඳගන්න. කර AB , උරහිස AB, කිහිලි කට CD , ඉණ EF ලෙස නම් කරන්න. ඒ සිට පහතට අඟල් 1ක් ගෙන ඒ1 යොදන්න. ඕ සිට ඛ් දෙසට අඟලක් ගෙන ඕ1 යොදන්න. නැවත අඟල් 1 ක් ඛ් දෙසට ගෙන ඛ්1 යොදන්න. AB 1, ඛ්1ඒ1 සමඟ සම්බන්ධකර කරේ බෑන්ඩ් එක ඇඳගන්න. ඛ්1 සිට ඒ1 දෙසට අඟල් 1½ ක් ගෙන ට් යොදන්න. ංක 2 රූපය බලන්න. ට් සිට කෙළින් රේඛාවක් ඉණට පිට මැද රේඛාවට සමාන්තරව ඇඳගන්න. එය ඩ් වේ. ච් සිට පැත්තේ මැස්ම අඟල් ½ ක් පහතට ගෙන ච්1යොදා ට්ඩ් රේඛාවට කැපෙන සේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. කරපටිය කොටස AB 1ඒ1ඛ්1 වෙනම කපාගන්න. 1 හා 2 කොටස් ද වෙන්කර මැහුම් වාසි සහිතව වෙනම ඇඳ කපාගන්න. පිට මැදට බොත්තම් අල්ලා ගන්න. අංක 2 රූපය බලන්න.

උපදෙස්

ප්‍රවීණ මැහුම් උපදේශිකා

ෂර්මිලා රණවීර

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.