ගම්පහ රූපලාවණ්‍ය සංගමය විසින් ගම්පහ මහරෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය පිළිසකර කර විවෘත කළ දා