‘පෝරුව Wedding Expo 2019’ මංගල ප්‍රදර්ශනයේ විශේෂ අවස්ථා