යෞවනය හැඩකරන්න ඕෆ් ෂෝල්ඩර් ගවුම් විලාසිතාවක්

දෙසැම්බර් 23, 2020

 

චමත්කාර යෞවනයේ හිඳින දෝණිට ලස්සන ගවුම් විලාසිතාවකි. පහුසවෙන් මසාගත හැකි මේ ගවුම ඔබේ දෝණිටත් ගැළපෙනවා නේදැයි බලන්න.

සැහැල්ලු රෙදි වර්ගයකින් මසා ඇති නිසා සුවපහසුවක් ගෙන දෙයි. මැහුම් කලාව ඉගෙන ගන්නා ආධුනික අයකුට වුවත් මෙය පහසුවෙන් මසාගත හැකියි.

අවශ්‍ය වන රෙදි ප්‍රමාණය

අඟල් 45 පළල රෙදි මීටර් 2 ½ ක් බර නැති සැහැල්ලු රෙදි වර්ගයකින් තෝරාගන්න.

මෙහි දී ඇති සියලුම ආදර්ශ මිමි අඟල්වලිනි.

පපු වට මිම්ම 34රැ4 +1 ½ = 10½

උරහිස සිට ඉණ දක්වා

උස 16 - 2 = 14

කිහිලි වට 16රැ2 = 8 + ½ = 8½

සායේ උස = 38

සාය සඳහා එම උස ප්‍රමාණයට කොටස් දෙකක් වෙන්කරන්න.

ඉතිරි රෙදි කොටස ගෙන දෙපැත්තේ ඉරටවාටි එකට තබා නමාගන්න. නැවත දෙකට නමාගන්න. එවිට ඉදිරිපස පිටුපස දෙකම එකවිට කපාගත හැකියි.

ඉණට අඟල් 2 ක් පළල පටියක් යොදා ඇති හෙයින් උරහිස සිට ඉණ දක්වා උසෙන් අඟල් 2 ක් අඩුකරන්න. එය අඟල් 14 යි. නමාගත් නැම්මේ කෙළවර සිට උරහිස සිට ඉණ දක්වා උස අඟල් 2 ක් අඩුකර එම අඟල් 14 ලකුණු කරන්න. එය ඒ වශයෙන් දක්වා ඇත.

ඒ සිට සාදාගත් පපුවේ මිම්ම එනම් අඟල් 10½ ප්‍රමාණයට හරස් රේඛාවක් අඳීන්න. එය ඕ ලෙස දක්වා ඇත. ඕ සිට එම කෙළින් පහතට සාදාගත් කිහිලි වට මිම්මෙන් භාගයක්, එනම් අඟල් 8 1/2 ක් ලකුණු කරන්න. එය ඩ් වේ.

ඒ සිට අඟල් 5ක් නැම්ම දිගේ පහළට මැන ලකුණු කරන්න. එය ඛ් ලෙස දක්වා ඇත.

එම ලක්ෂ්‍ය හරහා එනම් ඛ් සිට අඟල් 5½ ක් දිගට හරස් රේඛාවක් අඳීන්න. එය ච් ලෙස දක්වා ඇත. ච් සිට ඩ් දක්වා අත්කට රූපසටහන පරිදි අඳීන්න. ඉණ රේඛාවේ සාදාගත් පපුවේ මිම්මට වඩා අඟල් 1 අඩුවෙන් ලකුණු කරන්න. එය ඡ් ලෙස දක්වා ඇත. ඩ් සිට ඡ් දක්වා අංශය අඳීන්න. ඩාට් අවශ්‍ය නැත.

ඛ්, ච් රේඛාවට අඟල් 1ක් මැහුම් වාසි තබා කපන්න. අත් කටට සහ අංශයට මැහුම් වාසි අවශ්‍ය නොවේ.

සාය සඳහා වෙන්කර ගත් කොටස් දෙක වෙන වෙනම පැත්තකට බොක්ස් ප්ලීට් 4 බැගින් දමා මසා ගන්න. ගවුමේ උඩ කොටසේ අත් කට ෆේෂින් අල්ලා යටට නමා මසන්න. ඛ්, ච් පැත්ත අඟල් 1ක් නමා මසාගන්න. (නූල දැමීම සඳහා)

එහි ඇතුළට මීටර් 1ක් දිග කෝඩ් නූලක් දමාගන්න. පිටුපසට ද ඒ ආකාරයෙන්ම මසාගන්න.

ඉණට අඟල් 2 පළල පටියක් ලයිනිං යොදා මසන්න. පසුව සාය කොටස් අල්ලා වාටි මසා නිමකර ගන්න.

 

 

 

උපදෙස් - ප්‍රවීණ මැහුම් උපදේශිකා

එන්. සොමිරත්න

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.