පි‍්‍රන්සස් ලයින් හැඩයට අත් රහිත කෙටි ගවුමක්

ජූලි 1, 2020

යෞවන වයසේ පසුවන දියණිකට ගැළපෙන හැඩකාර ගවුමකි. මුද්‍රිත තරමක් ඇදෙනසුලු රෙදි වර්ගයක් භාවිතකර මේ ගවුම මසාගන්නට පුළුවන්.

මෙහි කඳ කොටස සඳහා ප්‍රින්සස් ලයින් ක්‍රමය යොදා ඇති බැවින් හැඩැතිබව කැපී පෙනේ.

මූලික පතරොමේ ඉදිරිපස කොළයකට පිටපත් කරගන්න. එහි කර AB  ද උරහිස BCද අත් කට CD, ඉණ EF ලෙස ද නම්කර ගන්න.E සිට පහළට උකුළ උස ගෙන G ද G සිට තිරස් අතට උකුළ බෙදා ආ පිළිතුරට අඟල් ½ක් එකතුකර ලකුණුකර ඩ් ලෙස නම් කරන්න. ඡ් සිට පහළට අවශ්‍ය සාය උස ගෙන ධ් ලෙස නම් කරන්න. ධ් සිට තිරස් අතට උකුළෙහි පළලට අගල් 1½ක් එකතුකරමින් H යොදන්න. ඉණ හැඩ මැස්මේ මුදුන E ලෙස නම්කර කිහිලි කට තෙක් පි‍්‍රන්සස් ලයින් කැපුම ඇඳගන්න. ඉදිරි පළුවේ පැත්තේ හැඩ මැස්ම ප්‍රින්සස් ලයින් කැපුම තෙක් අංක 1 රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට යාකර ඇඳගන්න. ඉණ හැඩ මැස්මේ හරි මැද ගෙන ලෙස L ලෙස නම් කරන්න. ELඅතර දුර මැන එයට අඟල් ½ක් එකතුකර I සිට තිරස් අතට ලකුණුකර M යොදන්න. LM කඩ රේඛාවේ යාකර ඇඳගන්න. ජ් සිට ඡ් දෙසට අඟල් ½ක් ඇතුළට ගෙන ව් යොදන්න. ව්ඩ් යාකර නැවත උකුළ ඇඳගන්න. ඒ සිට කර ගැඹුර සඳහා අවශ්‍ය මිම්ම ගෙන ලකුණුකර ඒ1 ලෙස යොදන්න. ඒ හා ඒ1 යාකර ගනිමින් ඉදිරිපස කරේ විවරය ඇඳගන්න.

 

උපදෙස්

ප්‍රවීණ මැහුම් උපදේශිකා

ෂර්මිලා රණවීර

 

 

2020/07/01 තරුණි පුවත්පත බලන්න.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
16 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.