හරි සුරතල් හා පැංචන්

මාර්තු 14, 2022

 

සිඟිති ඇතිරිලි, ඇඳුම්, බෑග්, පොරෝනා, කොට්ට උර ආදිය හැඩ කරන්නට මේ සුරතල් හා පැංචන් මෙලෙස තිළිණ කරන්නෙමු.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 

අඟලට කොටු 10ක්, 11ක්, 14ක් හෝ 16ක් ඇති සුදු පැහැති අයිඩා රෙදි

නොම්බර 24 සිට නොම්බර 26 දක්වා ටැපැස්ට්‍රි ඉඳිකටු

 

අවශ්‍ය වර්ණවල කැරැලි නූල්, රාමුව. ඉඳිකටු, කතුර

 

නිර්මාණය කිරීම

 

රෙද්දේ ඇති අඟලට කොටු ප්‍රමාණය අනුව මසන නිර්මාණයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වේ.

මේ නිර්මාණය අඟලට කොටු 14 ක් ඇති අයිඩා රෙද්දේ මසන්නේ නම් එහි ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 17.60x17.05 කි. මෙය කොටු ගණන්කර මැසිය හැකියි. නැතිනම් නිර්මාණයේ හරි මැද සිට මැසීම අරඹන්න.

රෙද්දේ අඟලට ඇති කොටු ප්‍රමාණය අනුව භාවිත කළ යුතු නූල් පොටවල් ප්‍රමාණය ද වෙනස් වේ. අඟලට කොටු 14 නම් නූල් පොටවල් 4ක් සෑහේ. අඟලට කොටු 11ක් හෝ 10ක් නම් නම් නූල් පොටවල් 6 ම භාවිත කරන්න.

 

 

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.