මලින් පිරි බඳුනක දැකුම්කලු හැඩ රටා

පෙබරවාරි 6, 2023

 

සුදු පාටින් පිපී හිනැහෙන ඩේසි මල් කුමරියන් මැදිකර ගත් නෙක වර්ණ ඩේසි මලින් පිරි බඳුනක අපූර්වත්වයයි මේ. රිබන් එම්බ්‍රොයිඩරි කලාවෙන් මේ මල් කුමාරියන්ට ජීවය දී ඔබත් මේ අගනා බිත්ති සැරසිල්ල නිර්මාණය කරන්න.

 

සුදු ලිනන් රෙදි

සුදු, අහස් නිල්, පාසි කොළ, දම්,

ළා තැඹිලි, බේජ් ආදී වර්ණවල බේබි

රිබන් හා අඟල් භාගය පළල රිබන්

කහ, ළා දුඹුරු, සුදු, කොළ වර්ණවල

කැරැලි නූල්

කොළ, නිල්, සුදු, අළු වර්ණවල රෙදි

පින්තාරු තීන්ත

පින්සල්

කතුරු, රිබන් මහන ඉඳිකටු, සාමාන්‍ය

ඉඳිකටු

රාමුව

 

 

 

මේ සඳහා පළමුව මේ නිර්මාණයෙන් දළ සටහනක් සකසා ගන්න. රෙදි කොටස ගෙන සම්පූර්ණ පසුබිම දී ඇති වර්ණ මිශ්‍ර කරමින් වර්ණ ගන්වා ගන්න. මල් බඳුනක් ද එලෙස වර්ණ ගන්වා ඇඳගන්න. දැන් එය මඳ පවනේ වියළා හොඳින් ඉස්තිරික්ක කරන්න. ඒ මත දළ සටහන ඇඳගන්න. නැත්නම් ඩ්‍රෙස් මේකිං කාබන් කොළයක් තබා රෙදි කොටසට දළ සටහන පිටපත් කරගන්න.

 

 

සියලු මල් පෙති අදාළ වර්ණ බේබි රිබන් භාවිතයෙන් රිබන් මැස්මෙන් හා කෙළින් මැස්මෙන් මසාගන්න. මෙහිදී ස්වාභාවික පෙනුම ලබා ගැනීමට තරමක් බුරුලට, ඇදයට, පිම්බී ඇති ලෙස රිබන් එක කරකවා මැසීමට සැලකිලිමත් වන්න. එමෙන්ම මධ්‍යස්ථ රිබන් මැස්ම, දක්ෂිණාවර්ත, වාමාවර්ත ආදී රිබන් මැහුම් යොදන්න.

මල් මැදට කහ හා ළා දුඹුරු වර්ණ කැරැලි නූල් භාවිත කර ලූප් සහිත ප්‍රංශ ගැට මසාගන්න. මල් පොහොට්ටුවල පෙති ද එලෙස මසා කොළ වර්ණ රිබන්වලින් කෙළින් මැස්මෙන් මනිපත්‍ර මසාගන්න.

කොළ ඇඹරුණු කෙළින් මැස්ම, රිබන් මැස්ම යොදා මසන්න. නිල් හා දම් පාට රිබන්වලින් මල් සේ දිස්වෙන්නට රිබන් මැස්මෙන් මෙහි දැක්වෙන සේ මසන්න. සුදු, කොළ වර්ණවල කැරැලි නූල්වලින් නටු, ඉති කෙළින් මැස්මෙන් මසන්න. කොළ, මල් පෙති හා මලක් වැටී ඇති ආකාරයට බඳුන පහළින් පෙති කිහිපයක් රිබන් මැස්මෙන් මසාගන්න.

මෙය තමන්ට කැමැති ලෙස වෙනස් කර මසාගත හැකියි. එහිදී වෙනත් වර්ණ මල් ද අවශ්‍ය නම් එකතු කරන්න. ලොකුවට ඇති සුදු, දම් හා ළා තැඹිලි පාට මල් ටික මසා ගත් පසු අනෙක් සියල්ල ඔබට සිතෙන ආකාරයට නිර්මාණාත්මකව මසා ගැනීමේ නිදහස ඇත. සියලු රිබන් මැහුම් මසා අවසානයේ පිටු පසින් ගැළැපෙන වර්ණ නූල් මඟින් රෙදි කොටසට සම්බන්ධකර මසාගන්න.