සිරුරේ හැඩයට හරිම බ්‍රා එක මහන්නේ මෙහෙමයි

ජූලි 8, 2024

ඔබේ සිරුරට මනා හැඩයක් ලස්සනක් ගෙන දෙන්නේ නිවැරදිව තෝරාගනු ලබන ඇඳුම් නිසා බව ඔබ දන්නවාද? ඒ ගැන කතා කිරීමේදී බ්‍රෙසියරය එහෙමත් නැත්නම් තනපටය, බ්‍රා එකට හිමිවන්නේ ප්‍රධාන තැනකි. වැඩි දෙනෙක් මිල දී ගන්නේ ද එය ඇඳිය යුතුම දෙයක් නිසා මිසෙක ඉන් තම රුව හෝ පෞරුෂයටවන බලපෑම ගැන දැනගෙන නොවෙයි.